Voorwaarden

De voorwaarden van het dochter bedrijf Studio Basalt gelden voor de producten van Olivijn Hosting

1. Algemene voorwaarden

Artikel 1.1
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van “Studio Basalt

v.o.f.”, hierna te noemen “Studio Basalt”, op alle door Studio Basalt gesloten overeenkom-
sten en op alle door Studio Basalt verrichte handelingen en/of diensten. Deze voorwaarden

zullen worden geacht aan een opdrachtgever bekend te zijn en tussen Studio Basalt en

opdrachtgever te zijn overeengekomen, zodra opdrachtgever enig geschrift heeft ontvan-
gen, waarop wordt verwezen naar deze voorwaarden.

Artikel 1.2

Van deze voorwaarden afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen, zijn alleen verbin-
dend indien deze door Studio Basalt schriftelijk zijn bevestigd aan opdrachtgever. Eventueel

overeengekomen, van deze voorwaarden afwijkende, bepalingen geven de opdracht-
gever geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige opdrachten. Onder

“opdrachtgever” wordt verstaan degene die aan Studio Basalt werkzaamheden opdraagt
(ofwel Studio Basalt brengt een offerte uit en maakt hiermee de belofte een mediaproduct
te vervaardigen).

2. Aanbiedingen en tarieven

Artikel 2.1

Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle offertes zijn geb-
aseerd op de loonkosten en tarieven, geldend op de dag van deze aanbieding, terwijl de

prijzen exclusief BTW zijn. Prijsverhogingen, als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale
lasten of wettelijke maatregelen, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het
tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door Studio Basalt aan de opdrachtgever
in rekening gebracht.
Artikel 2.2

Alle offertes voor drukwerk, reclame- en promotiemateriaal zijn gebaseerd op de bestem-
ming en de oplage als bij de opdracht is overeengekomen. Bij gebreke van zodanige over-
eenkomst geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen bestemming

en aantal.
Artikel 2.3
Studio Basalt werkt tijdens het proces tussen offerte en oplevering met normaal gesproken
drie feedback rondes die tijdens het proces zullen voorkomen. Dit zal altijd in overleg gaan
met de desbetreffende opdrachtgever.
Artikel 2.4

Voor het ontwerpen van een reclame- of advertentiecampagne dan wel een andere market-
ing en/of media activiteit, worden de kosten voor het maken van de nodige ontwerpen af-
zonderlijk in rekening gebracht, ongeacht of een en ander tot een (verdergaande) opdracht

leidt. Studio Basalt is gerechtigd om in dat geval een uurtarief te berekenen, vermeerderd
met aan derden betaalde kosten, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs is overeengekomen.
3. Auteursrecht

3. Auteursrecht

Artikel 3.1

Studio Basalt mag de door hem geleverde goederen en diensten signeren. Denk aan web-
sites, foto’s, grafische uitingen, advies- en tekst rapporten.

Artikel 3.2
Studio Basalt behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond
van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Studio Basalt heeft het recht
om toegenomen kennis en middelen ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover
hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt
gebracht.
Artikel 3.3
Studio Basalt is gerechtigd de naam en het logo van de opdrachtgever op de website van
Studio Basalt te plaatsen en te gebruiken als referentie richting derden.

4. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 4.1
Alle door Studio basalt in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom
van Studio Basalt totdat de Wederpartij alle verplichting(en) binnen de overeenkomst(en)
met Studio Basalt deugdelijk is nagekomen.
Artikel 4.2
Door Studio Basalt geleverde zaken, die ingevolge onder het eigendomsvoorbehoud vallen,
mogen niet worden doorverkocht mits er sprake is van een uitbesteding en van te voren
duidelijk gecommuniceerd is aan welke partij de zaken geleverd worden. Nimmer mogen
deze zaken als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder
het eigendomsvoorbehoud vallende zaken zonder toestemming te verpanden of op enige
andere wijze te bezwaren.

5. Aansprakelijkheid

Artikel 5.1
Indien de opdrachtgever een opdracht door Studio Basalt laat uitvoeren overeenkomstig de

door de opdrachtgever verstrekte aanwijzingen of met gebruikmaking van door deze ver-
strekte materialen, ontziet de opdrachtgever Studio Basalt voor alle aanspraken van derden

ter zake van inbreuken op hun octrooi-, merk of auteursrecht, onrechtmatige daad of wan-
prestatie, voortvloeiende uit de door opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering.

Artikel 5.2
Studio Basalt is geen schadevergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever wanneer de
uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of vertraagd.
Artikel 5.3
Studio Basalt is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van gegevens
of aanwijzingen van de opdrachtgever of van derden die in opdracht van of namens de
opdrachtgever handelen. Dit geldt ook voor daden of nalatigheden van toe leveranciers
van de opdrachtnemer, hun ondergeschikten, en andere personen die door of vanwege de
opdrachtnemer te werk zijn gesteld.
Artikel 5.4

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de na-
koming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever de opdrachtnemer

onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter
zuivering van de tekortkoming, en de opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de

nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gede-
tailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer

in staat is adequaat te reageren.

Artikel 5.5
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de
opdrachtgever de schade binnen acht dagen na het ontstaan daarvan of na de ontdekking
daarvan schriftelijk bij de opdrachtnemer meldt.
Artikel 5.6
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Studio

Basalt slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Ie-
dere aansprakelijkheid van Studio Basalt voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,

daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens
gederfde omzet of winst.

6. Wijzigingen en correcties in een opdracht

Artikel 6.1
Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is
Studio Basalt tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien en voorzover zulks in verband

met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en de over-
eengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever ver-
plicht aan Studio Basalt door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvo-
ering van de opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden.

In geen geval zal de opdrachtgever, die een opdracht heeft gewijzigd terwijl Studio Basalt
reeds met de uitvoering daarvan was begonnen, enige prijsreductie of schadevergoeding

kunnen vorderen op grond van het feit dat deze wijziging niet volledig, of niet tijdig is gere-
aliseerd.

Artikel 6.2
Indien een opdrachtgever de opdracht wenst te wijzigen aldus dat de kosten daarvan
worden verminderd, zal het bedrag van die vermindering tegelijk met de wijziging tussen
partijen moeten worden overeengekomen. Bij gebreke van dien is Studio Basalt slechts
verplicht tot een prijsvermindering welke gelijk is aan door Studio Basalt aan derden minder
betaalde kosten.
Artikel 6.3
Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is Studio Basalt
gerechtigd de eventueel daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen
prijs in rekening te brengen.

7. Levering

Artikel 7.1
Levertijden worden door Studio Basalt bij benadering opgegeven. Indien een vaste levertijd
schriftelijk is overeengekomen zal het niet tijdig leveren aan de opdrachtgever geen recht
tot schadevergoeding geven.
Artikel 7.2
In geval van overmacht, waaronder begrepen storing in het bedrijf, breuk aan machines,

brand, staking, uitsluiting, oorlog, revolutie of verhindering als gevolg van overheidsmaatre-
gelen alsmede het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens Studio Basalt,

is Studio Basalt gerechtigd de levering respectievelijk de werkzaamheden uit te stellen tot
na het vervallen van de overmacht opleverende omstandigheden dan wel de overeenkomst
te annuleren, in welk geval de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding kan
maken.
Artikel 7.3

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aange-
leverde bestanden van Studio Basalt. Bestanden worden minstens 2 (twee) maanden be-
waard vanaf het moment van versturen van de geleverde diensten en/of producten. Mate-
rialen die voor het project gebruikt worden en originele bestanden zijn niet opvraagbaar of

opeisbaar.

8. Betalingen

Artikel 8.1
Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd heeft Studio Basalt het recht voor elke
deellevering te factureren. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen facturen van
Studio Basalt te worden voldaan binnen 21 (eenentwintig) kalenderdagen na dagtekening.
Indien een factuur niet tijdig op de vervaldatum wordt voldaan, is de opdrachtgever aan

Studio Basalt een rente van 2% (procent) per maand over het bruto factuurbedrag verschuld-
igd, waarbij gedeelten van een maand voor een volle maand worden gerekend.

Artikel 8.2
Studio Basalt is bevoegd bij wijzigingen in de zakelijke gesteldheid van een opdrachtgever
nog lopende opdrachten terstond te annuleren dan wel voor de verdere uitvoering daarvan

zekerheid te verlangen, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoed-
ing kan maken.

Artikel 8.3
Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en Studio Basalt andere opdrachten
van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is Studio Basalt bevoegd die opdrachten te

annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgev-
er aanspraak op schadevergoeding kan maken.

Artikel 8.4

Indien de opdrachtgever door Studio Basalt geleverde zaken niet op de factuurdatum af-
neemt blijven deze goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever bij Studio Basalt

opgeslagen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever het verschuldigde factu-
urbedrag op de vervaldag te voldoen en overigens onverminderd het gestelde in sectie 4

(Eigendomsvoorbehoud).

9. Privacy

Artikel 9.1

Met het contactformulier op de website van Studio Basalt kunnen er vragen gesteld of aan-
vragen gedaan worden. Hiervoor worden e-mailadres, telefoonnummers en naw-gegevens

opgeslagen.
Studio Basalt bewaart deze informatie totdat er zeker is dat de gebruiker tevreden is met de
reacties en/of lopende projecten afgerond zijn.
Zo kan Studio Basalt deze informatie makkelijker delen bij vervolgvragen. Het opslaan van
deze informatie dient overigens ook voor het ontwikkelen van onze klantenservice.
Artikel 9.2
Studio Basalt geeft per

soonsgegevens onder geen enkel voorwaarde(n) aan andere bedrijven of instellingen, be-
halve als dat wettelijk verplicht is.

Artikel 9.3
Zolang Studio Basalt in bezit is van uw persoonsgegevens heeft de opdrachtgever het
recht om Studio Basalt te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of
te verwijderen. De opdrachtgever erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot
verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. De

opdrachtgever mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te bep-
erken.

Artikel 9.4

De opdrachtgever beschikt over het recht om alle persoonsgegevens die door de opdracht-
gever verstrekt zijn aan Studio Basalt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare

vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.
Artikel 9.5
Voorzover de verwerking gebaseerd is op voorafgaande toestemming, beschikt de
opdrachtgever over het recht om die toestemming in te trekken.

Artikel 9.6
De opdrachtgever kan de rechten uitoefenen door Studio Basalt daartoe te contacteren, per
e-mail naar [email protected] of door gebruik te maken van het contactformulier op de
website van Studio Basalt.
Artikel 9.10

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om de privacy te bescher-
men, nemen wij de volgende maatregelen:

A. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wacht-
woord. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waar-
mee alle informatie tussen de gebruiker en onze website wordt afgeschermd wanneer er

persoonsgegevens invoert worden.

B. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze da-
tabase helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit

niet anders kan en noodzakelijk is om onze diensten en/of producten optimaal te kunnen
leveren.